عشق زمینی

1398-09-22

عشقِ دو طرفه

با تو عشق معنا پیدا می کند عشق زمینی! عشق الهی! هر دو خوب است اگر دُچار شوی دنیایت با عشق حال و هوای خوبی پیدا […]