عاقلان؛ عاشقان

1398-02-31

عاقلان؛ عاشقان

این چه سِرّی ست عاقلان شرمنده اند و عاشقان دیوانه اند؟ عاقلان در این سَرای فانی آواره اند عاشقان وقف می و شمع همچو آن پروانه […]