عادت ها

1400-08-14

آیا همه‌ی عادت ها بد هستند؟

به زبان ساده به انجام کارهای تکراری که ترک آنها سخت است عادت گفته می شود، کارهایی که به صورت متداول در طول روز، هفته، ماه […]