1398-03-02

طوفان

قطره ای بودم جدا افتاده از دریا، که تنها افتاده در دنیا به دنبالِ اصلِ خویش بودم در این غوغا خدایا!، تو شدی پیدا با تو […]