طرز نگاه و فکر نو

1399-08-23

طرز نگاه و فکر نو به دنیای اطرافمان

بالای کوه با اهل دلی نشسته بودیم و در حال صحبت در مورد موضوعات مهم زندگی و جهان هستی کوه های اسلامیه هنوز هم برایم اسرارآمیزند، […]