ضمیر خودآگاه

1399-10-19

جملات تأکیدی مثبت

در این مدت در مورد بیشتر موضوعات مهم مرتبط با موفقیت گفته شد اما به نظرم یک چیز از قلم افتاده است و آن “جملات تأکیدی […]