صحابه ی جمال

1398-06-28

صحابه ی جمال

باران به رأی تو می بارد ای صحابه ی جمال ما همچو دانه ها بر رویِ زمین در جستجوی کمال این نفس*نفسِ اماره* را چه کنیم […]