شم و ندای درونی

1399-01-22

قطب نما

مثل همیشه علاقه داشت با قایق دل بسپارد به دریا برود و به جستجو و کشف ساحل های تازه ادامه دهد روحیه ی ماجراجویانه اش در […]