شمسِ من، صبر کن، التماس، نرو، بمان

۱۳۹۸-۰۶-۲۹

شمسِ من، صبر کن، التماس، نرو، بمان

کنارِ مکتبِ عرفان به دورِ شاگردان چو شمس پیدا شدی چو نم نمِ باران به آبِ عشق انداختی قیل و قالِ مکتب را به روی صحرای […]