شعر سپید

1398-02-28

مرد صفت

در خیالم شب ها فردی و یا بهتر بگویم مردی در کوه های دهکده قدم می زند صفتش مردانه است شاید جنسیتش زن باشد چه می […]