شعرهایی که با آنها گریسته ام

1399-06-28

گریه های بی غم

همیشه گریه کردن با ۱- غم و ناراحتی همراه نیست ۲- گاهی گریه از شادیست ۳- گاهی از شکرگزاری ۴- گاهی از فهم حقایقی است که […]