سفر زندگی

1398-01-23

از زمان تولد همیشه در سفری

چه چیز بهتر از اینکه بعد از یک کوهپیمایی و ماجراجویی هیجان انگیزِ سخت و شیرین، به خانه برگردم، یک چای دبش بریزم، در حالی که […]