سفره ی دلمان را برای چه کسی باز کنیم؟

1398-12-02

سفره ی دلمان را برای چه کسی باز کنیم؟

چراغ خانه ای، خیابانی، شهری، روستایی که روشن باشد یعنی زندگی در آن جاری است و در هر جا در زیر هر چراغ ما مردم هستیم […]