1397-11-19

برخیز که می رود زمستان

برخیز که می رود زمستان/ سعدی زمستان زیبا را دریاب فصل آرامش بخشی است برخی درختان و گیاهان در خواب هستند و منتظر بهار آسمان ابری […]