سایه ی وصل

1398-03-02

سایه ی وصل

امید که سایه ی وصلِ تو بر سرم افتد امید که هرچه رنگِ تعلق است از سرم افتد امید که با بودنِ تو در کنار “من” […]