ساعتِ دلتنگیِ ما، دو و ده دقیقه ی صبح

1398-03-02

ساعتِ دلتنگیِ ما، دو و ده دقیقه ی صبح

برخیز که وقتِ شراب رسیده است چند ساعتی دل از دوریِ یار عذاب کشیده است خواب از خیالِ خُمار بردار باز که ساعتِ شیداییِ ما فرا […]