ریا کاری

1398-03-02

ریاکاری

خرقه بردار این ریاکاری بس است از شمعِ خاموشِ دل نگهبانی بس است بیدار شو ای به خواب زده خود را قصرِ دلت درگیرِ خار و […]