روز بزرگداشت شمس تبریزی

1399-07-11

همنشین، تو را در عالم خویشتن کشد

در زندگی خود با چه افرادی در ارتباط می باشی؟ نزدیکان و دوستانت چه طرز فکری دارند؟ چه باورهایی دارند؟ هدف هایشان در زندگی چیست؟ چه […]