ذابستگی یا وابستگی

1399-09-28

چرا باید در روابطمان دلبسته باشیم نه وابسته؟

وابستگی ما را پابند می کند اما دل بستگی نه وابستگی به ما می گوید بمان، تو بدون او و یا آنهایی که دوستشان داری نمی […]