1400-10-03

دلت گرم باشد

زیبایی زمستان به سرمای آن است به سرمایی که می دانی سه ماه تفاوت ایجاد می کند با فصل های دیگر دیگر پاییز برگ های درختان […]