دلبستگی نه وابستگی

1399-04-21

از مأموریت+ برو

آنچه تاکنون از مأموریت+ آموخته ای کافی است برای رسیدن به موفقیت زیرساختِ نظامِ فکری ات تا جای ممکن به درستی ساخته شده است در مورد […]