درمان کمال طلبی منفی

1400-11-01

چگونه کمال‌گرایی و کمال‌طلبی منفی را کنترل کنیم؟

هر چیزی حدی دارد و اگر حد هر چیز را رعایت نکنیم دچار ضرر و زیان های مختلف می شویم در انجام مأموریت‌مان در زندگی و […]