خواستن و توانستن

1401-02-02

توانستن شرطِ شدن است

از انسان چه کارهایی که بر نمی آید می تواند به اوجِ تمامِ صفاتِ خوب برسد می تواند تا منتهای تاریکی پیش برود می تواند به […]