خانه های خلاق و نوآوری

۱۴۰۰-۰۳-۲۱

تبدیل روستای اسلامیه به یکی از نواحی نوآوری از طریق زیرساخت سایت مأموریت+ و اکوسیستم آن

 ناحیه‌ی نوآوری چه مکانی است؟ بر اساس تعریف ارائه شده در سایت IASP نواحی نوآوری مکان‌هایی هستند که برای جذب افراد کارآفرین بااستعداد، مشاغل دانش‌بنیان و […]