حلالم کن

1398-06-28

حلالم کن

حلالم کن که باز خیسه همون چشمی که میبینه همون قلبی که میلرزه همون اشکی که میریزه همون فکرای مواجی که با یادت گلاویزه همون شرجیه […]