حریم نجابت

1402-05-20

کرامت انسانی و اهمیت آن

کرامت انسانی به معنای این است که “انسان موجود گرامی و دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگی کند و کسی […]