حرکتی جوانمردانه در ورزش

۱۳۹۷-۰۹-۰۲

حرکتی جوانمردانه در ورزش

مأموریت+: برخی قهرمان ها از میدان قهرمانی قهرمان تر از یک قهرمان معمولی قهرمان می شوند؛ چون اخلاق قهرمانی را رعایت می کنند و آن را […]