حرکتی جوانمردانه در ورزش

1397-09-02

حرکتی جوانمردانه در ورزش

مأموریت+: برخی قهرمان ها از میدان قهرمانی قهرمان تر از یک قهرمان معمولی قهرمان می شوند؛ چون اخلاق قهرمانی را رعایت می کنند و آن را […]