1398-03-02

حجاب

آنها رسیدند به کوی دوست، ما در حجاب چه می کنیم؟ شاهد به شهدِ شهید زنده است، در وادی نااَیمَن چه می کنیم؟ مسکن گزیده ایم […]