جَذبه ی عشق

1398-03-01

جَذبه ی عشق

جَذبه ی عشق تو در روح و تنم بی داد کرد پس از آن مرا از هر چه که بود بیزار کرد ۱۳۹۶/۱۱/۹ منبع: مأموریت+/ شعرهای […]