توشه ی گُم شده

1398-03-02

توشه ی گُم شده

از تمامِ دنیا سیرم چون تو را دارم در جوانیِ خود پیرم قصه ها دارم کوچه پس کوچه ی هفت شهرِ عشقِ عطار را گشتم منِ […]