تماشاچی نباش

1398-02-02

در صحنه ی زندگی تماشاچی نباش

در صحنه ی زندگی تماشاچی نباش بلکه تأثیرگذار باش تأثیرگذار بودن کار غیر ممکنی نیست: “خودت را بشناس استعدادها، توانایی ها، اهداف، رویاها و آرزوهایت را […]