تعریف کامل غیرت

1401-10-30

غیرت و نقش مهم آن در زندگی

در وجود انسان چیزی وجود دارد به نام غیرت، وجهه ای از ایستادگی جلوی بدی ها و دفاع از خوبی ها که در زمان هایی خاص […]