تاب و تب

1398-03-02

تاب و تب

از عشقِ تو در تاب و تبم تاب و تبِ من ۱۳۹۶/۹/۱۶ منبع: مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا