بینایی و شنوایی

1398-02-06

توجه به دو حس بینایی و شنوایی

در هر لحظه، چیزهایی که می بینی و یا می شنوی یا باید به تو آگاهی درستی بدهند یا باید به تو امید بدهند یا باید […]