1401-10-02

نور و بیداری

جایگزینی برای نور نیست و نور چیست؟ “روشنایی و گرما و هر چه که این دو را در بر می گیرد و هر چه که از […]
1397-06-16

بیداری

در مسیر موفقیت بهای بیدار بودنت را بپرداز کسانی که خواب هستند و یا خود را به خواب زده اند را کسی کاری به ایشان نباشد […]