با اصالت بودن

1401-03-20

با اصالت باش

وقتی تکلیفت با خودت مشخص باشد وقتی خودت را به خوبی شناخته باشی وقتی بدانی برای انجام چه کاری به این دنیا آمده ای، آن کار […]