ای که اصل ما شدی در فرعِ فرع

1398-03-02

ای که اصل ما شدی در فرعِ فرع

بعضی ها وصلند به اصل؛ بعضی ها وصلند به فرع من به چه وصلم!، اصل یا که فرع؟؛ ای که اصل ما شدی در فرعِ فرع […]