1398-06-29

ای وطن

با تو می مانم ای وطن از تو می خوانم ای وطن با تو شعرِ جاودانگی از تو تا اوجِ فرزانگی با تو تا اوجِ قله […]