اَسرارِ عشق

1398-02-31

اَسرارِ عشق

نازمت حکیم سبزواری که سرسبزی و در دل باغ داری برابر با دلی با دل قرینی کلیدِ قفلِ این اَسرار داری میانِ انجمن حرف است و […]