انواع وجدان کاری

1401-03-13

چگونه کاری انجام دهیم که تا سال ها و دهه ها پابرجا باقی بماند؟

یکی از لذت های زندگی انجام کاری است که ماندگار باشد و تا مدت ها پابرجا باقی بماند و به سادگی به فراموشی سپرده نشود کاری […]