انواع استعداد

1400-07-02

۳۴ استعدادی که با شناخت و استفاده‌ از آنها رسیدن به خواسته‌هایمان و انجام درست مأموریت‌مان در زندگی ممکن می شود

برای رسیدن به خواسته*اهداف، رویاها و آرزوها* و انجام مأموریت خود در زندگی نیاز به شناخت استعدادهای درونی خود داریم تا پس از شناخت آنها، هر […]