استقامت

1400-06-12

استقامت، رشد و پیشرفت مداوم

در بطن زندگی که باشی همه چیز آن را به خوبی درک می کنی، همه‌ی زوایای آن را متوجه می‌شوی برخی روزها و ساعت ها همه […]
1397-01-24

طبیعی است که

در مسیر موفقیت طبیعی است که افرادی در قرار ملاقات های کاری نیایند و یا بیایند و از آنها پاسخ نه بشنوی طبیعی است که سرما، […]