ارتباط با خدا

1400-02-10

پیوستگی با خداوند در مسیر زندگی

سرزمین وجود آدمی زمانی زیبا می شود که با چیزهای ناب در ارتباط باشد اینکه فقط به چیزهای زمینی ارتباط برقرار کنیم برای وجود انسان که […]