اتفاقات پیرامون ما

1401-03-06

مشغول کار خودت باش

تازه از راه رسیده بود چهره او را که دید همه چیز را از نگاهش خواند. گفت: – “درهمی!” همانطور که سرش در گوشی تلفنش بود […]