1398-02-29

دوستت دارم و از عشق سخن خواهم گفت

وصفِ این حال به شرح زبان نتوان گفت گفتی از عشق بگو خواهم گفت من از این فتوای تو خواهم گفت دوستت دارم و از عشق […]