1398-02-30

آه

روحی دمید در جسم، عشقی گذاشت در دل کز عرش و آسمانش سجده نمودند به آدم من خاک و روح و عشقم بالای عرش اعظم اینجا […]