آموختن از همه

۱۳۹۹-۰۴-۲۱

از مأموریت+ برو

آنچه تاکنون از مأموریت+ آموخته ای کافی است برای رسیدن به موفقیت زیرساختِ نظامِ فکری ات تا جای ممکن به درستی ساخته شده است در مورد […]