1398-03-01

آبرو

این عشق تو آبروی دنیای من است پاینده و جاودان عُقبای من است عُقبای من و عشق تو و بیداری من با بودنِ در کنارِ تو […]