موزیک مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

موزیک مأموریت+

ما خوشحالیم که شکل گرفتن ایده ها و اجرایی شدنشان را در مأموریت+ می بینیم، ایده هایی که اگر سایت مأموریت نبود هرگز شکوفا نمی شدند. یکی از آنها که به تازگی مطرح شد موزیک مأموریت+ بود. البته قرار نیست در این بخش هر نوع موزیکی قرار داده شود، بلکه تنها آنهایی که مرتبط با موفقیت، الهام بخش و پُر مفهوم هستند در موزیک مأموریت قرار داده می شوند. در این بخش از موزیک های پوچ و بی معنی خبری نیست.