بخش موزیک مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23

بخش موزیک مأموریت+

ما خوشحالیم که شکل گرفتن ایده ها و اجرایی شدنشان را در مأموریت+ می بینیم، ایده هایی که اگر سایت مأموریت+ نبود هرگز شکوفا نمی شدند. یکی از آنها که به تازگی مطرح شد موزیک مأموریت+ بود. البته قرار نیست در این بخش هر نوع موزیکی قرار داده شود، بلکه تنها آنهایی که مرتبط با موفقیت، الهام بخش و پُر مفهوم هستند در موزیک مأموریت+ قرار داده می شوند. در این بخش از موزیک های پوچ و بی معنی خبری نیست.

منبع:

مأموریت+