موتور جستجوی مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

موتور جستجوی مأموریت+

سال ۱۳۹۱ بود که ایده موتور جستجو مأموریت+ مطرح شد اما به این نتیجه رسیدیم که نباید وارد این جریان شویم. ما همیشه به این موضوع در مأموریت+ اشراف داشته و داریم: “اگر بتوانیم کاری را بهتر از دیگران انجام دهیم آن را وارد اکوسیستم مأموریت می کنیم، اگر نه هیچگاه وارد کاری نمی شویم که نتوانیم در آن بهترین باشیم”؛ بنابراین وقتی مشاهده کردیم موتورهای جستجوی بسیار خوبی در جهان وجود دارند مانند: گوگل و یاهو و… این ایده را منحل کردیم. ما در مأموریت+ نباید منابع مالی و زمانی خود را بر روی کارهایی بگذاریم که نمی توانیم در آنها بهترین باشیم، چون این کار ما را از پیشرفت در دیگر حوزه ها دور می کند و سرعت رشد مأموریت+ را کُند خواهد نمود.

منبع:

مأموریت+